شنبه, 16 اسفند 1399

دريافت اوراق مناقصه 

    تاريخ درج آگهي در سايت و روزنامه :     99/6/18 

99/6/29            :تاريخ اتمام مهلت تحويل پاكات 

 

حاضرين در سايت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم