شنبه, 16 اسفند 1399

دريافت اوراق مناقصه 

تاريخ درج آگهي در سايت و روزنامه :    98/09/02 

تاريخ اتمام مهلت تحويل پاكات :           98/09/13

حاضرين در سايت

ما 72 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم